1. <em id="vj8ek"><label id="vj8ek"><nav id="vj8ek"></nav></label></em>
  2. <div id="vj8ek"></div>

   <div id="vj8ek"><tr id="vj8ek"><mark id="vj8ek"></mark></tr></div>
    1. 沪江考研 > 2018考研英语真题 > 考研英语真题
     历年考研英语真题汇总
     2017英语一 2017英语二 2016英语一 2016英语二
     2015英语一(新东方版) 2015英语二(新东方版) 2014英语一 2014英语二
     2013英语一(文?#21450;媯?/a> 2013英语二(文?#21450;媯?/a> 2012英语一(跨考版) 2012英语二(高学网)
     2011英语二 2010英语二 2009英语二 2008年

     英语考研试卷结构:

     部分 为考生提供的信息 测试要点 题型 题量 计分 答题卡种类
     I 英语知识运用(10分)   1篇文章(240-280词) 词汇、语法和结构 完形填空 多项选择题(四选一) 20 10 答题卡1(机器阅卷)
     II 阅读理解(60分) A 4篇文章(共约 1 600词) 理解主旨要义、具体信息、概念性含义,进行有关的判断、推理和引申,根据上下文推测生词的词义等 多项选择题(四选一) 20 40
     B 1篇文章(500-600词) 对连贯性、一致性等语段特征以及文章结构的理解 选择搭配题 5 10
     C 1篇文章(约400词) 5处画线部分(约150词) 理解概念或结构较复杂的英语文字材料 英译汉 5 10 答题卡2(人工阅卷、机器登分)
     III 写作(30分) A 规定情景或汉语文章 书面表达 归纳、概括、表述 应用?#27169;?#32422;100词) 1 10
     B 主题句、写作提纲、规定情景、图、表等 书面表达 短文写作(160~200词) 1 20
     总计   50+2 100  
     考研英语真题
     华东15选5百科
     1. <em id="vj8ek"><label id="vj8ek"><nav id="vj8ek"></nav></label></em>
     2. <div id="vj8ek"></div>

      <div id="vj8ek"><tr id="vj8ek"><mark id="vj8ek"></mark></tr></div>
        1. <em id="vj8ek"><label id="vj8ek"><nav id="vj8ek"></nav></label></em>
        2. <div id="vj8ek"></div>

         <div id="vj8ek"><tr id="vj8ek"><mark id="vj8ek"></mark></tr></div>